PRAVIDLA A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ATRAKCÍ – Hry bez hranic

Závazná pravidla akce, použití atrakcí a všeobecné obchodní a provozní podmínky společnosti Hry bez hranic, z.s., IČ: 05086604, se sídlem Senohrabská 2943/10, Praha 4, 141 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L 65757 (dále jen „Pořadatel“) pro účast na akci Hry bez hranic (dále jen „Obchodní podmínky“).

Registrace a registrační poplatek
●            Před účastí na akci je účastník povinen se zaregistrovat a zaplatit registrační poplatek (uhrazení registračního poplatku je podmínkou účasti, pokud není Pořadatelem stanoveno jinak, např. vstup zdarma).
●            Registraci je možné provést on-line prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetové adrese www.hrybezhranic.cz. Po odeslání vyplněného registračního formuláře Pořadateli jsou údaje v registračním formuláři Pořadatelem považovány za závazné (Účastník nebo jeho zákonný zástupce tímto zároveň prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami). Pořadatel registraci potvrdí na e-mailovou adresu účastníka, kterou uvedl v registračním formuláři. Doručením tohoto potvrzení je uzavřena smlouva mezi účastníkem a Pořadatelem (dále jen „Smlouva“).
●            Registraci je možné provést také na místě konání Akce prostřednictvím tištěného formuláře dostupného v registračním stánku Pořadatele. Po podpisu vyplněného formuláře ze strany Účastníka nebo jeho zákonného zástupce jsou údaje v registračním formuláři Pořadatelem považovány za závazné. (Účastník tímto zároveň prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami).
●            Pořadatel má právo seznámit účastníka s obchodními podmínkami a provozním řádem na místě akce verbální formou případně odkázáním na internetovou stranu www.hrybezhranic.cz, kde jsou obchodní podmínky uvedeny. Uhrazením registračního poplatku účastník potvrzuje, že se s jejich zněním seznámil osobně, případně prostřednictvím zákonného zástupce.
●            Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při provádění registrace on-line, a jejich náklady (dle základní sazby) si hradí účastník sám.
●            Výše registračního poplatku je uvedena v potvrzení o registraci a řídí se aktuálním ceníkem Pořadatele, který je k nalezení na internetové adrese www.hrybezhranic.cz, nebo v registračním stánku Pořadatele v místě konání akce.
●            Registrační poplatek, pokud je vyžadován, je možno zaplatit následujícími způsoby:
–                v hotovosti při registraci na místě;
–                bezhotovostně platební kartou při registraci on-line za použití Pořadatelem určené platební brány;
–                bezhotovostně převodem na účet Pořadatele č. 2501015138/2010, vedený u Fio banky a.s. (dále jen „účet Pořadatele“) při registraci on-line.
●            Registrace je považována za platnou až po zaplacení, a to částkou platnou v den platby.
●            Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele nebo zaplacením registračního poplatku v hotovosti v místě konání Akce.
●            Zaplacený registrační poplatek je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu nebo akci, a to ani ze zdravotních důvodů. Slevy lze uplatnit nejpozději do okamžiku dokončení registrace účastníka.
●            Pořadatel po zaplacení registračního poplatku bez zbytečného odkladu účastníkovi vydá potvrzení, že se účastník řádně zaregistroval a zaplatil registrační poplatek (je-li vyžadováno Účastníkem). Na základě tohoto potvrzení bude účastníkovi umožněn vstup na akci. V případě registrace účastníka on-line toto potvrzení zašle na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem při registraci. V případě, že účastník poplatek neuhradil, ani v den akce Smlouva zaniká.
●            Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci, a to i bez předchozího upozornění.

Podmínky účasti na akci
●            Účast na akci Hry bez hranic zahrnuje použití atrakcí Pořadatele.
●            Akce je otevřena všem zdravotně způsobilým účastníkům starším 6 let včetně.
●            Účastníci ve věku 6-12 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu alespoň jednoho z rodičů nebo jiného svého zákonného zástupce a zároveň za nepřetržitého dozoru tohoto zákonného zástupce.
●            Účastníci ve věku 12-15 let musí předložit písemný souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce.
●            Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
●            Před vstupem na akci se musí každý účastník důkladně seznámit s Obchodními podmínkami a skutečnost, že byl s těmito podmínkami náležitě srozuměn, musí účastník potvrdit svým podpisem (zaškrtnutím pole „Přečetl jsem si obchodní podmínky a souhlasím s nimi“ při internetové registraci nebo vyplněním příslušného formuláře (Příloha č. 1) při registraci v místě akce. V případě, že tak účastník neučiní, nebude mu vstup na akci umožněn. Účastník v takovém případě nemá právo na vrácení registračního poplatku, ani na náhradu jiné újmy, která by mu neumožněním vstupu na akci případně mohla vzniknout.
●            Každý účastník zároveň prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k používání atrakcí Pořadatele a na všech aktivitách souvisejících s Akcí, a jeho účast na akci nepředstavuje pro něj ani další Účastníky Akce nebezpečí.  Zároveň si je vědom, že jakékoli porušení tohoto bodu představuje porušení jeho povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek a je za něj plně odpovědný.
●            Účastník musí mít po celou dobu akce viditelně připevněnou registrační pásku předepsaným způsobem, tj. připnutou na zápěstí (vyžaduje-li to Pořadatel). Jinak může být Pořadatelem Akce okamžitě vyloučen z účasti, bez nároku na vrácení registračního poplatku, nebo náhrady jiné škody s tím související.
●            Je zakázáno používat atrakce s jakýmikoliv nebezpečnými předměty, které mohou porušit atrakci nebo její část, případně jakkoliv jinak ohrozit bezpečnost účastníků (například nůž, střelné zbraně, nůžky, kyseliny a jiné nebezpečné látky a další).
●            Je zakázáno používat atrakce s jakýmikoliv ostrými nebo nevhodnými předměty, které mohou porušit atrakci nebo její část, případně jakkoliv jinak ohrozit bezpečnost účastníků (například klíče, náramky, řetízky, mobilní telefon, fotoaparát, kamera a další).
●            Účastník je povinen po celou dobu akce respektovat pokyny Pořadatele, jako i dalších osob, které s Pořadatelem na organizaci akce spolupracují a mohou být takto výslovně označeni (např. označením „Pořadatel“). Hlavní zásady provozu Atrakce – „skluzavka“ jsou: jízda jednotlivě, nikoliv v páru nebo skupině, jízda s příslušenstvím – nafukovací kruh nebo matrace, jízda pouze v povolené poloze – vleže na zádech či na břiše, kdy žádná z částí těla nevyčnívá nad výšku ochranného mantinelu, tedy 60 cm, dále opuštění skluzné plochy skluzavky jinou stranou než stanoví Pořadatel v den konání Akce. Dále jakákoliv manipulace s technickým příslušenstvím atrakcí. Další pravidla použití atrakce vodní skluzavka i dalších atrakcí Pořadatele určují provozní podmínky, které jsou zveřejněny na Akci.
●            Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na Akci nebo jejím sledováním.
●            Pořadatel má právo vyloučit z akce jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit či ohrožuje bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků či jakýmkoli jiným způsobem poručuje tyto Obchodní podmínky či právní předpisy. Vyloučený účastník je povinen opustit neprodleně Akci, a nemá právo na vrácení registračního poplatku, ani na náhradu jiné újmy, která mu vyloučením z akce vznikla.
●            Účastník se akce nesmí účastnit pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek, případně tyto konzumovat v době účasti na akci. Při účasti na akci se zakazuje kouření (případně i konzumace jídla a nápojů, žvýkačky).
●            Účastníci při svém pohybu v prostoru konání akce musí dbát na bezpečnost osob pohybujících se v okolí akce, zejména je zakázáno překonávat ohrazení prostoru konání akce mimo místa k tomu určená, vyhazovat předměty z tohoto prostoru, apod.
●            Svoje osobní věci si účastníci musí odkládat na místech k tomu speciálně vymezených a určených Pořadatelem. Pokud takové místo Pořadatel neurčí, neodpovídá za osobní věci účastníků.
●            Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto Obchodních podmínkách, a to i bez předchozího oznámení.
Akce se uskuteční bez ohledu na klimatické podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek či jiných okolností, které jsou mimo kontrolu Pořadatele, a které mohou mít vliv na zdraví nebo bezpečnost Účastníků (bouřka, prudký déšť, kroupy, silný vítr, apod.), je Pořadatel oprávněn posunout začátek akce nebo akci zcela zrušit. V takovém případě není Pořadatel povinen vrátit registrační poplatky, ani nahradit jinou škodu, která by v důsledku toho účastníkům případně mohla vzniknout.
●            Každý účastník se účastní akce na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
●            Každý účastník si je vědom všech rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo jiné újmy na zdraví vzniklé při účasti na akci, které mohou zahrnovat:
–                odřeniny, opuchliny, zlomeniny, podvrtnutí části těla
–                zranění způsobená horkem nebo zimou (včetně popálenin)
–                zranění zaviněná ostatními účastníky
–                srdeční infarkt, trvalé ochrnutí, tonutí, utonutí
–                riziko značného zranění s trvalými následky, související smrt
–                onemocnění z povrchu atrakcí, jejích součástí a okolních prostor (např. infekce, vyrážka)
●            Účastník akce se v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy zříká nároku na odškodnění za škodu, zprošťuje odpovědnosti a upouští od nároků vůči Pořadateli.
●            Účastník akce vědomě a dobrovolně souhlasí s podrobením se všem stanoveným podmínkám týkajících se účasti na akci. Tento souhlas doloží svým podpisem nebo podpisem zák. zástupce příslušného dokumentu.
●            Pokud však během akce zpozoruje něco neobvyklé nebo značné riziko, upozorní na toto nebezpečí nejbližšího pořadatele akce.

Pojištění
·              Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu akce pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
·              Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření/hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
• Pořadatel stvrzuje, že je řádně pojištěn pro provozování činností souvisejících s organizací veřejných akcí.

Práva z vadného plnění
●            Práva a povinnosti Pořadatele a účastníků ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku).
Záznamy a ochrana osobních údajů
Účastník uděluje rozsahem neomezené svolení, aby Pořadatel jakýmkoli způsobem zachytil a dále použil, šířil, reprodukoval, prodával a distribuoval jakékoliv záznamy, fotografie, obrázky, videonahrávky, filmy či jakékoliv jiné vyobrazení účastníka během účasti na akci, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí, nebo i jakýchkoli jiných prostředků, především za účelem marketingových účelů a propagace Pořadatele. Účastníci akce v souvislosti se zachycením a rozšiřováním záznamů jejich podoby nemají nárok na jakoukoli odměnu.
• Ochrana osobních údajů účastníků je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).
·              Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených při registraci na akci Pořadatelem, a to pro účel, kterým je registrace účastníků prostřednictvím registračního formuláře (ať v internetové podobě při registraci on-line nebo listinné podobě při registraci na místě) a s tím související služby, a současně pro účely zasílání obchodních sdělení účastníkům prostřednictvím elektronických či jiných prostředků. Účastník rovněž souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které Pořadatel získal při fotografování, natáčení a jiném zachycování účastníků akce pro účely propagace Pořadatele. Pořadatel zpracuje osobní údaje účastníků pouze v rozsahu pro tento účel nezbytném, přičemž odstraní osobní údaje z příslušných systémů a záznamů, jakmile již nebudou třeba k dalšímu zpracování. Bude vynaloženo veškeré důvodné úsilí, aby nebyly zveřejněny žádné osobní údaje a soukromé informace účastníků. Sumarizované údaje z formuláře registrace mohou být použity Pořadatelem pro statistické účely, a to pro interní potřeby Pořadatele.
·              Souhlas účastník uděluje pro všechny údaje obsažené v registračním formuláři i pořízené Pořadatelem při fotografování a jiném zachycování účastníků akce, a to po dobu deseti (10) let ode dne jejich poskytnutí.
·              Účastník si je vědom svých práv podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ, zejména toho, že odmítnutí souhlasu nebude mít pro něj jakýchkoli negativních důsledků, a že pokud by zjistil či se domníval, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem, má právo žádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
·              Účastník bere na vědomí, že je povinen se seznámit se všemi vyplňovanými částmi registračního formuláře, dále je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pořadatele o změně svých osobních údajů.
·              Účastník prohlašuje, že veškeré své osobní údaje poskytuje Pořadateli dobrovolně. Zároveň účastník nemá povinnost poskytnout jeden či více Pořadatelem požadovaných údajů, pokud se tak rozhodne.
Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
·              Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Pořadatele a obchodních sdělení Pořadatele na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři.
·              Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je registraci on-line možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na email info@hrybezhranic.cz.

Ukončení smlouvy
●            Účastníci nemohou z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písm. j) odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.
●            V ostatním je možné Smlouvu ukončit v souladu s právními předpisy.

Mimosoudní řešení sporů
·              V případě, že dojde mezi Pořadatelem a účastníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Účastník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vzájemná komunikace
●            Kontaktní údaje Pořadatele:
–                adresa pro doručování Hry bez hranic, z.s. Senohrabská 2943/10, Praha 4, 141 00
–                adresa elektronické pošty info@hrybezhranic.cz.
–                telefon +420 778 055 885.
●            Pořadatel pro účely komunikace s účastníkem bude využívat adresu elektronické pošty, případně telefonní číslo, které účastník uvedl při registraci.

Závěrečná ustanovení
·              Znění Obchodních podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
·              Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
·              Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

·              Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2016.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Hry bez hranic, z.s, se sídlem Senohrabská 2943/10, IČ: 05086604, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka L 65757 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, věk.
2. Jméno, příjmení, případně název společnosti, telefonní číslo, věk a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem organizace sportovních a jiných akcí, emailové nabídky takových akcí.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní email společnosti: info@hrybezhranic.cz
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• na přenositelnost údajů,
• podat stížnost u příslušných orgánů.

Pin It on Pinterest

Share This